NA IMENIK

Knjižnica – kulturni center Lendava

Poslanstvo knjižnice je brezplačno zagotavljanje knjižničnih storitev. S knjižničnim gradivom, ki ga zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o njem vsem kategorijam prebivalstva ne glede na starost, spol, izobrazbo, verska prepričanja, narodnost ali jezik.

Kot javna knjižnica nenehno izpopolnjuje svojo zbirko in jo daje na voljo svojim uporabnikom. Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve: vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo, uporabo vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov, dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo, posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva, izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom, medknjižnično izposojo, usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice, pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice, seznanjanje z novostmi v knjižnici, preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice, rezerviranje knjižničnega gradiva, uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom, dostop do svetovnega spleta, dostop do dejavnosti in prireditev.


Članstvo in podatki o gradivu
Knjižnica Lendava je ob koncu leta 2017 imela 4.077 članov, ki so knjižnico obiskali 61.878-krat in si izposodili 179.589 enot knjižničnega gradiva. Knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko osrednje knjižnice in zunanjih knjižnic glede na Pravilnik o pogojih izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe, v skladu s svojim poslanstvom. Glede na podatke iz leta 2017 je knjižnična zbirka glede na predpise relativno velika: ima 162.929 enot knjižničnega gradiva, od tega 155.051 enot knjižnega gradiva ter 7.878 enot neknjižnega gradiva, od tega je 34.015 enot gradiva v madžarskem jeziku. Posebnost knjižnice je ta, da v prostem pristopu stojijo slovenske in madžarske knjige na policah skupaj.