SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica v letu 2022.


RAZPISUJE
Občina Sevnica

VREDNOST RAZPISA
48.000,00 EUR

Sofinancirani bodo programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih:
– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.

Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih področij.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo.

Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež društva v Občini Sevnica,
– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo najmanj 6 mesecev,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– imajo zagotovljene redne vaje,
. imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, stalno prebivališče v Občini Sevnica.

Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni programski razpis JSKD za sofinanciranje kulturnih programov/projektov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj v letu 2022

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– nabava opreme za potrebe kulturnih društev.


RAZPISUJE
Javni sklad za kulturne dejavnosti

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša 30.000,00 EUR, od tega je 25.000,00 € namenjenih za kulturne projekte in redne programe ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, 5.000,00 € pa za opremo kulturnih društev.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja in literarna dejavnost.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju občine Črnomelj. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Črnomelj in morajo ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Črnomelj ter kulturna društva delujoča v javnem interesu, ki se sofinancirajo direktno iz proračuna Občine Črnomelj na podlagi neposrednih sklenjenih pogodb, do sredstev po tem razpisu niso upravičena. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih bo v obdobju 2022 – 2024 na področju uprizoritvenih umetnosti – gledališče sofinanciral JSKD

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– nabava opreme za potrebe kulturnih društev.


RAZPISUJE
Javni sklad za kulturne dejavnosti

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša 30.000,00 EUR, od tega je 25.000,00 € namenjenih za kulturne projekte in redne programe ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, 5.000,00 € pa za opremo kulturnih društev.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja in literarna dejavnost.

Upravičeni prijavitelji:
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju občine Črnomelj. Upravičene osebe morajo imeti status pravne osebe na območju občine Črnomelj in morajo ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Občine Črnomelj ter kulturna društva delujoča v javnem interesu, ki se sofinancirajo direktno iz proračuna Občine Črnomelj na podlagi neposrednih sklenjenih pogodb, do sredstev po tem razpisu niso upravičena. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2022

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– nabava opreme za potrebe kulturnih društev.


RAZPISUJE
Javni sklad za kulturne dejavnosti

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša 30.000,00 EUR, od tega je 25.000,00 € namenjenih za kulturne projekte in redne programe ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, 5.000,00 € pa za opremo kulturnih društev.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja in literarna dejavnost.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju kulture v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– nabava opreme za potrebe kulturnih društev.


RAZPISUJE
Javni sklad za kulturne dejavnosti

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša 30.000,00 EUR, od tega je 25.000,00 € namenjenih za kulturne projekte in redne programe ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, 5.000,00 € pa za opremo kulturnih društev.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja in literarna dejavnost.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje projektov na področju kulturne dediščine v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje programov/projektov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju občine;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– nabava opreme za potrebe kulturnih društev.


RAZPISUJE
Javni sklad za kulturne dejavnosti

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev znaša 30.000,00 EUR, od tega je 25.000,00 € namenjenih za kulturne projekte in redne programe ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, 5.000,00 € pa za opremo kulturnih društev.

Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba), gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost/sodobni načini umetniškega izražanja in literarna dejavnost.