SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19.


RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu, je 15 mio EUR.

Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave tega razpisa.

Upravičeni prijavitelji:

Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.

Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava ali vsaka organizacija, ki dejavno sodeluje pri izvajanju projekta in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju. Z nosilcem projekta ima skupni gospodarski in družbeni cilj, ki se uresničuje z izvajanjem projekta.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2022

Na vir

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni in končani v letu 2022. Namen sofinanciranja je sodelovanje s stanovskimi nevladnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture tudi tako, da se spodbuja projekte stanovskih organizacij in skrbi za afirmacijo stroke. Projekti organizirane filmske stroke, prijavljeni na predmetni razpis, lahko vsebujejo nabor aktivnosti v sklopu promocijskega dogodka »Slovenski teden filma« v obdobju 7. – 13. 11. 2022.


RAZPISUJE
Slovenski filmski center

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 30.000,00 EUR.

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA
Najvišji možni znesek za posamezni projekt organizirane filmske stroke, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša 6.000,00 EUR. Agencija sofinancira posamezni projekt največ do 50 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov.

Upravičeni prijavitelji:
Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičena stanovska društva ali zveze društev, ki delujejo na področju avdiovizualne, filmske in kinematografske dejavnosti. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih projektov, namenjenih senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, knjig v Braillovi pisavi, zvočnih knjig in knjig v slovenskem znakovnem jeziku ter razvoja ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.


RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za projektni razpis za leto 2022, je 222.643,00 EUR.

Področje razpisa:
Ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi, prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig ter prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku.
Razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim.

Upravičeni prijavitelji:
Na razpis se lahko prijavijo organizacije, registrirane za dejavnost invalidskih organizacij (Dejavnost 94.991 Standardne klasifikacija dejavnosti) in druge in druge nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki jih zajema ta razpis.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.