SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov, namenjenih varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine posebnega pomena ter tistih projektov varovanja in oživljanja nesnovne kulturne dediščine, ki so neogibno nujni in zahtevajo takojšnjo izvedbo.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
115.000 EUR

Javni razpis se nanaša na projekte zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin, ki prispevajo k varovanju in oživljanju nesnovne kulturne dediščine, in ki:

– podpirajo dejavnosti nosilcev nesnovne dediščine in/ali mreženje nosilcev,
– širijo znanja in spretnosti nosilcev pri varovanju in oživljanju nesnovne dediščine, to je praks, predstavitev, izrazov, znanj in veščin nesnovne dediščine, predvsem z njihovim prenosom na mlade,
– razvijajo zavest o nesnovni in z njo povezani snovni dediščini v javnosti,
– sodelujejo v mednarodni dejavnosti na področju nesnovne dediščine,
– izdajajo priročnike, vodiče, primere dobrih praks in sorodno gradivo kot podporo dejavnostim iz zgornjih alinej.

Upravičeni prijavitelji
Prijavitelj je:

– Nevladna organizacija – nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, to je društvo, zveza društev, zasebni zavod in druga nevladna organizacija, ki je registrirana za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.
– Javni zavod – oseba javnega prava s sedežem v Sloveniji, katere program se ne financira kot javni kulturni program in ima status nosilca nesnovne kulturne dediščine. Na tem javnem razpisu lahko nastopa kot prijavitelj kulturnega projekta.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.