SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
142.115,00 EUR

Področja in dejavnosti kulturnih projektov, ki jih bo Ministrstvo podprlo:

Izdajateljska in založniška dejavnost
Spletne strani
Dejavnosti kulturnih skupin
Kulturna animacija
Dejavnosti za ohranjanje jezika
Mednarodno sodelovanje
Medsebojno kulturno sodelovanje različnih manjšinskih etničnih skupnosti
Predstavitve kulturnih dejavnosti širšemu okolju
Prireditve
Predavanja, seminarji, delavnice ipd.
Digitalizacija
Drugo

Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavi le prijavitelj (upravičena oseba), ki:

je nepridobitna kulturna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno umetniških dejavnosti v Sloveniji ter deluje vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojne upravne enote) ali so ustvarjalci/ustvarjalke, ki imajo pridobljen status samozaposlenih v kulturi vsaj eno leto pred objavo javnega razpisa (šteje se datum izdaje odločbe pristojnega ministrstva);
ima sedež oz. naslov v Republiki Sloveniji;
se prijavlja v partnerstvu z vsaj eno nepridobitno kulturno organizacijo s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno – umetniških dejavnosti v Sloveniji ali se prijavlja v partnerstvu z vsaj enim ustvarjalcem/ustvarjalko, ki ima pridobljen status samozaposlenih v kulturi;
prijavlja projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega 10.000,00 EUR;
ima prijavitelj ali partner v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno tudi delovanje na področju romske skupnost oz. samozaposleni/a deluje na področju romske skupnosti;
če je že bil kdaj v pogodbenem razmerju z ministrstvom, ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva in njegovih proračunskih porabnikov;
v primeru (so)financiranja kulturnega projekta mora omogočiti njegovo javno dostopnost;
ne prijavlja istega kulturnega projekta, ki je bil že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu ministrstva ali pri njegovih proračunskih porabnikih;
bo kulturni projekt realiziral do konca razpisnega leta in dosledno udejanjal pogodbo, sklenjeno z ministrstvom;
bo v vse aktivnosti projekta vključil tudi prijavljenega partnerja, s katerim bo sodeloval;
bo v primeru, da na razpis prijavlja več vlog, vsako vlogo (za vsak projekt posebej) oddal v ločeni ovojnici.