SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. Delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021, ki jih bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
60.000,00 EUR

Cilji javnega razpisa so ohranjanje, razvoj in promocija zgodovinske jezikovne in kulturne raznolikosti ter kulturne identitete pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji.

Upravičeni prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavi le prijavitelj (upravičena oseba), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je nepridobitna kulturna organizacija s statusom pravne osebe zasebnega prava, ki ima v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno umetniških dejavnosti v Sloveniji;
– ima sedež oz. naslov v Republiki Sloveniji;
– prijavlja projekt, katerega zaprošeni znesek financiranja ne presega 6.000,00 EUR;
– prijavlja projekt, ki vključuje pripadnike nemško govoreče etnične skupine ali je njim namenjen;
– če je že bil kdaj v pogodbenem razmerju z ministrstvom, ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva in njegovih proračunskih porabnikov;
-v primeru (so)financiranja kulturnega projekta mora omogočiti njegovo javno dostopnost;
– ne prijavlja istega kulturnega projekta, ki je bil že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu ministrstva ali pri njegovih proračunskih porabnikih;
– bo kulturni projekt realiziral do konca razpisnega leta in dosledno udejanjal pogodbo, sklenjeno z ministrstvom.