SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po odpravi omejitev, vezanih na Covid-19

Na vir

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), 20. januarja objavila deset razpisov za sofinanciranje raziskav in inovacij na področju kulturne dediščine ter kulturnih in ustvarjalnih panog za leto 2022 (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01):

RAZPISUJE
SPIRIT Slovenija

VREDNOST RAZPISA
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 9.980.000,00 EUR. Upravičeni stroški so stroški dela, ki so prijaviteljem nastali v času ponovnega zagona dejavnosti, in sicer v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Sofinancirali se bodo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 6.000 evrov za enega zaposlenega, vrednost sofinanciranja za posamezno podjetje pa se izračuna tako, da se pavšalna vrednost pomnoži z najnižjim številom zaposlenih v obdobju od 1. avgusta 2021 do 31. januarja 2022. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so utrpela upad prihodka od prodaje v letu 2020 glede na leto 2019, in sicer v višini vsaj 75 odstotkov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, ki jih bodo podjetja iz prizadetih panog imela v času ponovnega zagona dejavnosti v letu 2022 po prenehanju ukrepov in omejitev, vezanih na Covid-19.

Upravičeni prijavitelji
Do sredstev po tem javnem razpisu so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (ustanovljeni po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS 158/20 – ZIntPK-C in 18/21) ali Zakonu o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09– uradno prečiščeno besedilo in 121/21) oz. opravljajo dejavnost v katerikoli izmed pravnoorganizacijskih oblik po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 7. 2021 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I56.300 Strežba pijač
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.