SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Divača za leto 2022

Na vir

Občina Divača razpisuje finančna sredstva, zagotovljena v proračunu Občine Divača za leto 2022 na proračunski postavki 18030304, Sredstva za delovanje kulturnih društev.

RAZPISUJE
Občina Divača

VREDNOST RAZPISA
35.000.00 EUR

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA
Založniki iz držav EU (vendar izven Slovenije) lahko zaprosijo za fiksen znesek 5.398,48 EUR za stroške prevoda, avtorskih pravic, dela, plač, oblikovanja, informiranja in komuniciranja.

Razpis je namenjen sofinanciranju naslednjih vsebin:
I. sofinanciranje programov ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture,
II. sofinanciranje organizacije in izvedbe kulturnih prireditev/dogodkov v Občini Divača,
III. sofinanciranje nakupa opreme za potrebe delovanja ljubiteljskih društev in nevladnih organizacij, ki v Občini Divača delujejo na področju kulture,
IV. sofinanciranje neprogramskih stroškov.

Upravičeni prijavitelji
Upravičenci za sofinanciranje po tem pravilniku so kulturna društva oziroma kulturne sekcije znotraj sestavljenih društev in nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture. Upravičenci morajo imeti sedež v Občini Divača in delovati na območju Občine Divača ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.