SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Medvode za leto 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovanja in redne dejavnosti registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost, v letu 2022 iz sredstev proračuna Občine Medvode.


RAZPISUJE
Občina Medvode

VREDNOST RAZPISA
145.000 EUR

Sredstva se lahko dodelijo za:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redno dejavnost kulturnih društev;
c) redno vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekte in prireditve;
f) kulturno izmenjavo;
g) izobraževanje.

Upravičeni prijavitelji:
Na javnem razpisu za sofinanciranje programov kulture od točke a do točke d lahko kandidirajo društva, ki imajo v imenu društva: kulturno. Za področja sofinanciranja od točke e do točke g lahko kandidirajo kulturna društva, druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja ter samostojni kulturni izvajalci. Izvajalci morajo imeti sedež v Občini Medvode ter biti registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.