SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2022

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vipava v letu 2022. Kulturni projekti bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika in meril o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 2/12, 36/21).


RAZPISUJE
Občina Vipava

VREDNOST RAZPISA
45.000,00 EUR

Kulturni projekti bodo sofinancirani za naslednje vsebine:
– za redno glasbeno (pevsko, orkestralno, instrumentalno), plesno in folklorno, gledališko, lutkovno, literarno, recitatorsko, likovno, fotografsko, filmsko, video in drugo vizualno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev);
– za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
– za kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
– za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
– za opremo in nakup osnovnih sredstev izvajalcev na področju kulture za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti.

Upravičeni prijavitelji:
Pravico do sofinanciranja programov in projektov imajo izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo) kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
da imajo sedež v Občini Vipava,
da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
da društva in drugi izvajalci vsako leto do datuma določenega v pogodbi o sofinanciranju dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih prejeli iz proračunskih sredstev v preteklem letu.