SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Murska Sobota, ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2022.

RAZPISUJE
Mestna občina Murska Sobota

VREDNOST RAZPISA
10.000,00 EUR

Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2022 na naslednjih področjih:

glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
gledališka in lutkovna dejavnost,
plesna dejavnost,
fotografska, filmska in video dejavnost,
likovna dejavnost,
literarna dejavnost,
večzvrstna dejavnost.

Namen razpisa je finančno podpreti redno dejavnost oziroma program delovanja ljubiteljskih kulturnih društev, ki se ukvarjajo s kulturo in umetnostjo ter delujejo v MOMS.

Upravičeni prijavitelji
Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene.

Na javni razpis se lahko prijavijo ljubiteljska kulturna društva oziroma posamezne sekcije ali skupine v okviru društva. Prijavitelj mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu:

je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin;
ima sedež v MOMS;
opravlja dejavnost na neprofitni osnovi;
ima potrjen program s strani izvršnega organa društva;
deluje na področju kulture najmanj eno leto.