SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Velike Lašče za leto 2022

Na vir

Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in programov na področju kulture v Občini Velike Lašče za leto 2022, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, folklorne, filmske, literarne, likovne, fotografske dejavnosti.

RAZPISUJE
Občina Velike Lašče

VREDNOST RAZPISA
13.000,00 EUR

Upravičeni prijavitelji
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov:

– kulturna društva;
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost;
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda;
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt;
– druge nevladne organizacije oziroma zasebni neprofitni zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.

Izvajalci morajo imeti sedež v Občini Velike Lašče ali izvajati dejavnost na območju Občine Velike Lašče in v to dejavnost vključevati najmanj 60 % članov – občanov Velikih Lašč. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.