SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica v letu 2022.


RAZPISUJE
Občina Sevnica

VREDNOST RAZPISA
48.000,00 EUR

Sofinancirani bodo programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih:
– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.

Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih področij.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo.

Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež društva v Občini Sevnica,
– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo najmanj 6 mesecev,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– imajo zagotovljene redne vaje,
. imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, stalno prebivališče v Občini Sevnica.

Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa.