SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin, ki bodo poleg investicij v obnovo vključevali tudi aktivnosti za povezovanje in oplemenitenje turistične ponudbe z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij za promoviranje in interpretacijo kulturne dediščine. Podprte bodo večje investicije z multiplikativnim učinkom na gospodarski in turistični razvoj, ki bodo predstavljale dodano vrednost za turistične destinacije po okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19.


RAZPISUJE
Ministrstvo za kulturo

VREDNOST RAZPISA
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem razpisu, je 15 mio EUR.

Predmet razpisa so kulturni spomeniki, ki so bili razglašeni do vključno dneva objave tega razpisa.

Upravičeni prijavitelji:

Upravičenci do sredstev razpisa so občine, ki so lastnice ali imetnice stavbne pravice kulturnih spomenikov, ki so predmet razpisa, in nastopajo kot investitorji.

Za upravičenega partnerja se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava ali vsaka organizacija, ki dejavno sodeluje pri izvajanju projekta in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju. Z nosilcem projekta ima skupni gospodarski in družbeni cilj, ki se uresničuje z izvajanjem projekta.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.