SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov – 2022

Na vir

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcijskih projektov. Namen sofinanciranja realizacije slovenskih manjšinskih koprodukcij je omogočanje filmske ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe produkcije igranih, dokumentarnih in animiranih filmov ne glede na njihovo trajanje.

RAZPISUJE
Slovenski filmski center

VREDNOST RAZPISA
300.000,00 EUR

ZNESKI IN DELEŽI FINANCIRANJA
Najvišji možni znesek sofinanciranja posameznega projekta na tem javnem razpisu znaša 80.000,00 EUR. Agencija sofinancira projekte največ do 60 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov, pri čemer se ti filmi upoštevajo kot zahtevni filmi.

Upravičeni prijavitelji
Do sredstev agencije na tem javnem razpisu so upravičeni prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so slovenski koproducenti, registrirani za dejavnost »produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj (J59.110)«;
– koproducenti iz prejšnje alineje lahko na tem razpisu kandidirajo s projekti, katerih glavni producent ima ob prijavi projekta na javni razpis zagotovljenih več kot 50% sredstev, navedenih v finančnem načrtu projekta, ki so delež virov iz države, kjer ima sedež glavni producent;
– koproducenti, katerih prijavljeni projekt ustreza definiciji manjšinske koprodukcije.

Ne glede na določbo prejšnje odstavka lahko na tem razpisu sodelujejo prijavitelji, ki so kot producenti že realizirali vsaj en mednarodni koprodukcijski projekt, ki je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.