SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bodo prijavitelji izvajali v letu 2022 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota.

RAZPISUJE
Mestna občina Murska Sobota

VREDNOST RAZPISA
22.000,00 EUR

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

uprizoritvene umetnosti,
glasbene umetnosti,
vizualne umetnosti,
knjiga in založništvo,
na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).

Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v 2 sklopa:

raznovrstni kulturni projekti s področij javnega razpisa,
mednarodni kulturni projekti s področja sodobnega plesa.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,
projekti vezani na MOMS.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v Mestni občini Murska Sobota v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bodo prijavitelji izvajali v letu 2022 na področju kulture na območju Mestne občine Murska Sobota.

RAZPISUJE
Mestna občina Murska Sobota

VREDNOST RAZPISA
22.000,00 EUR

Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih:

uprizoritvene umetnosti,
glasbene umetnosti,
vizualne umetnosti,
knjiga in založništvo,
na drugih področjih (iz 4. člena ZUJIK).

Sofinanciranje kulturnih projektov je razdeljeno v 2 sklopa:

raznovrstni kulturni projekti s področij javnega razpisa,
mednarodni kulturni projekti s področja sodobnega plesa.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo:
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebni zavodi ali druge organizacije na področju kulture ter organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture) in fizične osebe (ki se ukvarjajo ljubiteljsko s kulturo ali osebe s statusom kulturnega ustvarjalca za področje profesionalne kulture), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin,
pravne osebe, ki imajo sedež v MOMS in fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v MOMS,
projekti vezani na MOMS.
Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

SEZNAM RAZPISOV
zaključen

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica v letu 2022

Na vir

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica v letu 2022.


RAZPISUJE
Občina Sevnica

VREDNOST RAZPISA
48.000,00 EUR

Sofinancirani bodo programi in projekti izvajalcev, ki delujejo na naslednjih področjih:
– glasbena (vokalna, instrumentalna) dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost,
– foto, video in filmska dejavnost.

Po merilih pravilnika se ocenjuje tudi založništvo in izobraževanje prijaviteljev z vseh zgoraj naštetih področij.

Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti:
– društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture,
– resorne občinske zveze, če so izvajalci programa,
– ustanove in zasebni zavodi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so nepridobitni,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo.

Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež društva v Občini Sevnica,
– so nosilci dejavnosti, ki aktivno delujejo najmanj 6 mesecev,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– imajo zagotovljene redne vaje,
. imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, stalno prebivališče v Občini Sevnica.

Če je prijavitelj zveza, mora k prijavi priložiti sklep pristojnega organa resorne občinske zveze o prijavi projekta oziroma programa.